autor: Eduard Pražák
rubrika: doping


Nandrolon - dříve nejužívanější injekční anabolický steroid

Nandrolon či 19-nortestosteron je velice populární, a dříve velice oblíbený syntetický injekční anabolicko-androgenní steroid, který je v lékové injekční formě dodáván estericky vázán na různé karboxylové, tedy organické, kyseliny. Na světový trh byl poprvé uveden někdy v roce 1959[i] firmou Organon pod označením Durabolin™. Jednalo se v tomto případě o nandrolon fenylpropionat. Jeho popularita byla později přibržděna snadností nalezení metabolitu v moči, a z toho plynoucími pozitivními antidopingovými testy. Kupodivu, pozitivními nálezy jsou sportovci překvapování i v těchto dnech, což může mít, jak si řekneme, různé příčiny.

Druhy esterů nandrolonu a farmakokinetické údaje

Z místa vpichu ve svalu, je ester, tak se vazba kyseliny s alkoholovou (OH) skupinou molekuly steroidu nazývá, postupně uvolňován do krevního oběhu, kde je podroben deesterifikaci, čili hydrolyzován enzymem esterázou na kyselinu a nandrolon[ii]. Aktivní látkou je pak samotný nandrolon. Právě vlastnosti použité kyseliny esteru spolu s místem vpichu a množstvím podané látky udělují nandrolonu různé farmakokinetické a částečně i farmakodynamické vlastnosti[iii]. Tedy, není lhostejné jaký ester nandrolonu použijete, jakou dávku a do jakého svalu injekci aplikujete.

Například polovina nandrolon decanoatu je uvolněna z místa vpichu do krevní cirkulace v průběhu 6ti dnů. Tedy, z aplikovaných 200 mg esteru se 100 mg uvolní za tuto dobu do krevního oběhu. V této podobě ovšem substance není aktivní a čeká ji tzv. deesterifikace, neboli odstranění navázané kyseliny. Kombinovaný poločas hydrolýzy zmíněného esteru, jeho distribuce a eliminace činí 4,3 hodiny. Za tuto dobu se původní koncentrace látky sníží v krvi o polovinu.

Proč je nandrolon v lékové formě esterifikován? Tento chemický proces zlepšuje rozpustnost nandrolonu v oleji a naopak snižuje totéž ve vodě. To má dále za následek jeho pomalejší uvolňování do krevního oběhu z místa vpichu, což je důležité z hlediska dlouhodobého udržování krevních koncentrací a zpomalení odbourávání v játrech.

Nejznámější jsou tyto estery nandrolonu:

Nandrolon fenylpropionat  (Superanabolon™, Durabolin™).
Nandrolon decanoat (Deca-Durabolin™)
Nandrolon undecanoat (Dynabolon™)
Nandrolon laurat   (Laurabolin™, Fortadex™)
Nandrolon hexyloxyfenylpropionat  (Anadur™)

Podle počtu uhlíků, a tedy délky setrvání v organismu, to bude vypadat následovně:

fenylpropionat - 9 uhlíků
decanoat  - 10 uhlíků
undecanoat - 11 uhlíků
laurat - 12 uhlíků
hexyloxyfenylpropionat  - 15 uhlíků

U nás v Česku bude zřejmě nejrozšířenějším nandrolonem produkt s fenylpropionatem. A to s ohledem na existenci domácího preparátu Superanabolonu™, který je stále ve výrobě a distribuci (stav v polovině roku 2000). Anadur je pak přípravek, který z uvedených esterů zůstane v těle nejdéle, a to s ohledem na použitou organickou kyselinu s největším počtem uhlíků v molekule[iv]. V jedné studii činil biologický poločas nandrolon hexyloxyfenylpropionatu 21 dnů, oproti 8 dnům pro nandrolon decanoat[v].

Co uvádí praktici

Jeden adept kulturistiky údajně, podle vlastního vyjádření, užíval až 21 ampuli tohoto léku týdně (tři denně). Výsledky prý nebyly odlišné od jindy užívaných 3 ampulí týdně. "No coment", co jsem po telefonu koupil, to "prodávám". Berte tuto informaci z velkou rezervou, a hlavně to nezkoušejte, nikdo nemůže vědět, co to s vámi udělá. Rozhodně za to neberu odpovědnost.

Osobně si vzpomínám, že v době mého mládí kluci aplikovali 3 injekce týdně plus několik Stenolonu™ denně, přičemž někteří měli z těchto dávek velké obavy. To se připravovali na sdružený okresní, případně normální krajský, přebor. No, v té době nebyl doping zakázán a testy neexistovaly. To byly časy, že ano? Rovněž anabolika byla zaručeně pravá. Jak lze dnes v kulturistice pozorovat, pud sebezáchovy se značně posunul, někdy, zdá se, není vůbec přítomen. O pochybné kvalitě steroidů, pocházejících z černého trhu netřeba hovořit.

Metabolismus nandrolonu

Považuji za nutné upozornit na některé metabolické charakteristiky nandrolonu, které ho odlišují od přirozeného androgenu, testosteronu. Posledně jmenovaný je redukován v některých tkáních, jako například prostatě, enzymem 5α reduktázou na redukovanou formu dihydrotestosteron (dále DHT), který má vyšší vazební afinitu k androgenním receptorům než výchozí hormon a prakticky tak účinek testosteronu v tkáních s aktivitou 5α reduktázy zesiluje[vi]. Například v prostatě je testosteron z 90% konvertován na DHT, což je údajně předpoklad pro jeho účinek v této tkáni[vii], alespoň u krys.

U nandrolonu je tomu jinak. Ten je rovněž redukován 5α reduktázou na redukovaný produkt dihydronandrolon (DHN), který má ovšem slabší vazební afinitu pro androgenní receptor než nandrolon, testosteron i DHT, a tato redukce zeslabuje aktivitu nandrolonu v těch tkáních, které jsou bohaté na enzym 5α reduktázu, mezi než nepatří kosterní sval člověka. Je třeba ještě podotknout, že testosteron je lepším substrátem pro 5α reduktázu než nandrolon.

Znovu si dovoluji upozornit, že na DHT konvertuje testosteron, dehydroepiandrosteron a androstendion, tedy přirozené hormony, nikoliv člověkem vyvinuté syntetické tzv. anabolické steroidy. Nevěřte tedy účelovým příručkám, které tvrdí u některých modifikovaných substancí opak, a jejichž cílem je vydělat autorovi a vydavateli peníze, pravdivost obsahu již pak není tak důležitá. Navíc to vypadá tak, že autoři novějších příruček mnohdy kopírují nekriticky obsažené informace těch starých, a tak chyby přežívají po desetiletí.

Ještě jiná situace v souvislosti s metabolismem testosteronu a nandrolonu nastane v případě ledvin. V této tkáni je aktivita 5α reduktázy zanedbatelná. Rozhodujícím enzymem bude v tomto případě 17β hydroxysteroid dehydrogenáza, která konvertuje testosteron na neaktivní androstendion. Nandrolon je sice rovněž konvertován na 17-ketometabolit estrendion, ale ve značně menší míře. Co z toho plyne? Nandrolon bude v ledvinách účinnějším hormonem než testosteron. Pokud bych spekuloval, řekl bych: "V případě užívání nandrolonu si dejte bacha na ledviny".

Co plyne z odlišného redukčního metabolismu nandrolonu? Případné používání inhibitorů 5α reduktázy s nandrolonem, jako např. finasteridu, tj. Proscar™, Propecia™, by teoreticky vedlo k posílení nežádoucích androgenních účinků nandrolonu v tkáních bohatých na aktivitu 5α reduktázy, např. v prostatě, vlasové kštici (vypadávání vlasů), kůži apod. Současné používání těchto antireduktáz tedy bude problematické.

Kulturisti se v souvislosti s charakteristikami jednotlivých typů anabolických steroidů zajímají rovněž o jejich schopnost vytvářet estrogenně účinné steroidy. Jinými slovy se zajímají o schopnost steroidu aromatizovat. Nežádoucí zadržování vody v těle je právě připisováno, kromě jiného, estrogenním hormonům. Pak je tu nastolen problém gynekomastie a dalších nežádoucích účinků.

Yoshiji zkoumal aromatizaci androstendionu a 19-nortestosteronu v lidských tkáních placenty, játrech a tukových depot[viii]. Výsledky studie ukazují, že nandrolon je snadno aromatizován na estrogeny v játrech, méně již, na rozdíl od androstendionu, v tukové tkáni.

Alkylovaná a jiná analoga nandrolonu

Vědci se snaží, změnou tvaru molekuly anabolického steroidu, o dosažení co nejpříznivějších léčebných účinků s potlačením negativních důsledků. Je to nikdy nekončící proces, který někdy přinese zajímavé výsledky. Mohu například v této souvislosti zmínit novější a proto málo známý analog nadrolonu, kterým je 7α-metyl-19-nortestosteron (označovaný v literatuře jako MENT)[ix]. MENT je potentní syntetický androgen, který nemůže být konvertován na dihydrotestosteron či jinou 5α redukovanou podobu[x] (dihydrolovanou molekulu). I z toho důvodu je považován za vhodný androgen pro substituční terapii u mužů[xi]. S ohledem na potlačování gonadotropínů se MENT zkoušel i jako antikoncepční prostředek pro muže[xii],[xiii].

Existuje i dimetylovaná verze nandrolonu s generickým názvem miboleron, neboli 7α-17α-dimetyl-19-nortestosteron[xiv]. Dále zmíním derivát nandrolonu s etylovou skupinou na 17 uhlíku, kterým je etylestrenol, čili v minulých dobách používaný Maxibolin™. Ženy, užívající antikoncepci, budou znát, i když si to neuvědomují, derivát nandrolonu noretisteron acetát[xv]. Těmito preparáty se budu zabývat ve své knize.

Jak je to s antidopingovými testy

Nandrolon proslul velkým počtem pozitivních antidopingových testů sportovců různého zaměření. Je známo, že metabolity této substance zůstávají v těle po značně dlouhou dobu, píše se až o 6ti letech (MF-Dnes). Proč je tomu tak není zcela objasněno, i když nejnovější výzkum z roku 2000 ukazuje, že by se mohlo jednat o falešná pozitiva. Jinými slovy: Budete pozitivní, i když jste záměrně žádný nandrolon nebrali, ale dali jste si třeba v předvečer testu vepřové.

V citovaném experimentu byla vůbec poprvé u lidí potvrzena přítomnost dvou reziduí nandrolonu, a to 19-norandrosteronu a 19-noretiocholanolonu, v moči po konzumací vepřového[xvi]. Identifikace byla provedena s využitím ukazatelů získaných kombinací plynové chromatografie/hmotové spektrometrie s vysokým rozlišením. Tyto zvýšené koncentrace byly nalezeny 10 hodin po konzumací jídla, přičemž k návratu k normálu došlo po 24 hodinách. Výzkumníci došli k tomuto závěru: "Dokázali jsme, že konzumace tkání nekastrovaných vepřových samců (ve kterých je přítomný nandrolon) by mohla indukovat některá falešná obvinění z abúzusu nandrolonu u antidopingové kontroly". Sportovec tedy může být obviněn z dopingu i 30 let poté, kdy aplikoval nandrolon nebo nikdy neaplikoval v případě, že si dal několik hodin před testem maso ze zvířete, které bylo tímto přípravkem vylepšováno. Ilegální užívání 19-nortestosteronu pro chov jatečních zvířat bylo mnohokrát potvrzeno[xvii]. V Evropské unii je sice tato praxe zakázána, což ovšem neznamená, že se zákaz neporušuje stejně jako zákaz dopingu sportovci.

Jiná možnost pozitivních antidopingových testů na nandrolon se týká těhotných žen. Vysoce citlivá RIA prokázala 19-nortestosteron v plazmě žen po celou dobu těhotenství s maximem 12-60 pg/ml ve třetím trimestru. Žádný nandrolon naopak nebyl zjištěn v krvi mužů a netěhotných žen[xviii]. Alfa epimer nandrolonu epinandrolol byl zjištěn rovněž v moči těhotných ovcí[xix].
Důkaz exkrece 19-nortestosteronu endogenního původu v moči byl rovněž zjištěn u koní-samců[xx]. Myslím, že tento anabolický steroid nám ještě přinese v budoucnu v tomto ohledu nemalá překvapení.

Anabolické charakteristiky nandrolonu - mechanismus účinku

Nandrolon patří mezi těch několik anabolických steroidů, u nichž byl prokázán stimulační účinek na syntézu svalového proteinu, v daném případě alespoň u laboratorních zvířat. U člověka to bylo prokázáno pouze s testosteronem a oxandrolonem, což rozhodně neopravňuje vědce k tvrzení, že všechny anabolické steroidy mají tento účinek. Mám ovšem na mysli stimulaci syntézy svalového proteinu, nikoliv jakéhokoliv, třeba enzymů.
Mimochodem, existuje minimálně jeden anabolický steroid, který naopak syntézu svalového proteinu potlačuje. V tomto případě byla frakční syntéza proteinů dělohy a skeletálního svalu významně redukována u samičích krys, kterým byl podáván trenbolon acetát[xxi]. Tento steroid ovšem ve větší míře potlačuje i proteolýzu (rozpad tkáňových proteinů), a má tedy anabolický či přesněji řečeno antikatabolický účinek[xxii]. Toho kulturisti využívají, alespoň ti netestovaní, v přípravě na soutěž. Rýsovací období je totiž zpravidla charakterizováno sníženým energetickým příjmem, a tak za těchto katabolických podmínek se mohu hypoteticky uplatnit právě anabolika s antikatabolickým účinkem.

K této problematice je třeba přistupovat obezřetně, zejména v případě kulturistických potřeb, kde jde především o svaly, i když účinek stanozololu na pojivovou tkáň není rozhodně v indikovaných případech k zahození. Z pokusů na zvířatech můžeme tvrdit stimulaci svalové syntézy proteinu dále u stanozololu (viz jiný článek) a právě nandrolonu. U metandrostenolonu to budu muset teprve ověřit po zajištění originální studie. Doposud vím, že má antikatabolický účinek, i když bez znalostí přesného mechanismu.

Anabolismus nandrolonu u HIV pacientů

Ztráta aktivní tělesné hmoty je špatnou prognózou pro HIV pacienty. Existují tudíž snahy o nalezení strategií, které by tomuto celkovému tělesnému pustošení zabránily. Je jenom logické, že se zkoumá účinek anabolických steroidů, přitom vědci často vycházejí, divte se, z praktických poznatků kulturistů. To se týká především dávek.

Studie, kterou budu popisovat, zkoumala účinek nandrolon decanoatu (Deca Durabolin™ od Organon) u 30 HIV pacientů (hmotnost 60-70 kg) po dobu 12 týdnů[xxiii]. Probandi byli následně rozděleni do dvou skupin. První skupina obdržela pouze Deca Durabolin (ND skupina), druhá skupina nadto realizovala progresivní rezistenční trénink (PRT skupina). Placebo skupina v tomto případě chyběla.

Po konzultacích s kulturisty byl navržen tento 16 týdenní steroidní režim (experiment trval ale 12 týdnů). První týden bylo podáno 200 mg Deca Durabolinu, druhý týden pak 400 mg. Ve 3. až 12. týdnu činila týdenní dávka 600 mg anabolika. Dávky byly redukovány postupně během týdnů 13-16, a sice na 400, 200, 100 a 50 mg Deca Durabolinu. Poslední 4 týdny tedy sloužily k přechodu ze suprafyziologických dávek k "normálu".

Tělesná hmotnost se zvýšila u ND skupiny (tedy bez tréninku) o 3,2 kg, přičemž PRT skupina (trénink plus nandrolon) zaznamenala vzrůst o 4 kg. Výsledky v aktivní tělesné hmotě (dále ATH)byly ještě působivější. ND skupina získala 3,9 kg ATH, PRT skupina pak 5,2 kg ATH, což byl statisticky významný rozdíl.

Nicméně se znovu potvrdilo, že anabolické steroidy účinkují i bez tréninku, i když při daných dávkách PRT anabolický účinek ještě zvýší. Je otázkou zda by to takto fungovalo při použití množství, o kterých se dnes hovoří, tedy v gramech týdně či dokonce denně? Domnívám se, že při těchto dávkách již není další prostor pro anabolický účinek tréninku, který zpravidla zvyšuje proteosyntézu více než proteolýzu.

Tuto mou hypotézu podporuje i názor interviewvovaného kulturisty, cituji:" My (mezi sebou) nehovoříme o tréninku, protože většina chlapů je v polospánku, když trénuje"[xxiv]. Tento anonymní kulturista dále tvrdí, že ročně vydá za dopingové substance na 60000 US$. Přepočtěte si to sami na koruny a dále studujte tréninkové rutiny v Muscle & Fitness. Až vám narostou svaly podobné těm, které jsou prezentované v tomto a jiných kulturistických časopisech, dejte mi vědět. Při striktním sledování weiderových metod dejte ale pozor na oslabení imunitního systému. Mohlo by to pro vás skončit fatálně. Osobně doporučuji cvičení max. 3krát týdně a po každém tréninku alespoň den odpočinku. 6krát týdně a podobné debility si můžete dovolit pouze na "šťávě". Pokud při četnějších trénincích trpíte chorobami horních cest dýchacích, je to pravděpodobně důsledek oslabeného imunitního systému. Tyto problémy jsem zažil a slyšel mnohokrát. Trvala realizace systému "překonej sám sebe a vytrvej" vám může přinést maximálně rakovinu apod.

Otázkou zůstává, kde na výše uvedený doping kulturisti berou peníze? I v tomto ohledu najdete v interview odpověď. "Někteří kulturisti dělají gay prostituty", odpovídá respondent. Až tam klesla kulturistika, tedy na samé dno lidské důstojnosti a morálky. Není to zdaleka jediné anglické interview či komentář, který hovoří, v souvislosti se získáváním peněz v kulturistice, o ženské i mužské prostituci. Tito lide ovšem nemají odchylnou sexuální orientaci.

Existuje ještě jedna obdobná studie, která zkoumala po dobu 16 týdnů účinky nandrolon decanoatu v dávce 100 mg každé dva týdny u 24 HIV pacientů, kteří ztratili 5-15% své obvyklé tělesné váhy[xxv]. Tělesná hmotnost se významně zvýšila o zhruba 2 kg, přičemž aktivní tělesná hmota zaznamenala nárůst o 3 kg. V této studii se rovněž netrénovalo. Zlepšily se i další hodnocené parametry života. Bohužel neexistují podobné studie o účincích nandrolonu u zdravé populace. Můžeme ovšem tyto výsledky srovnat s udají, získanými v pokusech s testosteronem. Tak si můžete srovnat skutečnost s proklamovanými anabolickými a terapeutickými indexy.
Výzkumníci zařadili náhodně 43 mužů do jedné ze čtyř skupin: placebo bez cvičení, testosteron bez cvičení, placebo plus cvičení a testosteron plus cvičení. Muži v cvičebních skupinách prováděli standardizovaný rezistenční trénink 3krát týdně. Probandi dostávali injekčně 600 mg testosteron enantatu týdně po dobu 10 týdnů. Tedy žádné "chytré" pyramidování dávek. Pouze testosteronová skupina získala 3,2 kg aktivní tělesné hmoty, ti kteří navíc ještě trénovali pak 6,1 kg aktivní hmoty[xxvi]. Výsledky první nandrolonové a této testosteronové studií byly, jak vidíme, zhruba srovnatelné.

Neprojevila se tudíž, v porovnání s testosteronem, cca trojnásobně vyšší receptorova afinita nandrolonu, ani údajný větší anabolický index nandrolonu. Věřte realitě, nikoliv hypotézám, byť je hlásali tzv. světově uznávaní experti.

Využití nandrolonu v medicíně

Nandrolon je, tak jako v případě jiných steroidů, lékem, a tak má pochopitelně ověřené léčebné aplikace. V medicíně nacházejí nandrolony využití zejména pro léčení osteoporózy, především u postmenopauzálních žen[xxvii].

Závěr

Toto je poslední článek o steroidech z připravované knihy "Anabolické steroidy v kulturistice", který dávám k dispozici na Internetu. Je toho skutečně přehršel, co se dá o tomto tématu napsat a přitom si nevymýšlet. Na druhé straně nám schází některé nejzákladnější informace, opravňující činit logické závěry o možných působeních a zdravotních důsledcích. Rovněž mechanismy účinků jednotlivých druhů anabolických steroidů budou muset být většinou teprve prokázány, což je po 50ti letech jejich existence pozoruhodná skutečnost.

Na ukončení této reklamní trilogie (metandrostenolon, stanozolol a nandrolon) budu konstatovat toto: "Nevěřte těm samozvaným odborníkům, kteří naznačují, že existuje bezpečný způsob, jak steroidy užívat". Negativní důsledky jsou nevyhnutelné, přičemž se ovšem nemusí klinicky projevit, takže člověk zemře z jiných důvodů, a v okolí vznikne domněnka, že abúzus byl v jeho případě bezpečný. Fakt je ten, že zemřeme nakonec všichni. Ovšem aktivitu, která je založena především na steroidech nelze označit při dobrém vědomí přídavkem "sport".

TMK kulturistického svazu by měla do svých seminářů trenérů zahrnout především vyučování chemie a endokrinologie či dopingologie, všechno ostatní je, z pohledu reálné kulturistiky, nepodstatné. Místo toho jsou ovšem vyučovány tzv. weiderovy principy a podobné banality. Je to totéž, jako když automechanik je školen z vaření.

Své připomínky k mým článkům mi můžete zasílat E-mailem, jehož adresu naleznete na těchto internetových stránkách. Fundované komentáře mi mohou pomoci při tvorbě citované publikace, což nakonec ocení všichni čtenáři.

Příště se zaměřím na Tribulus terrestris, další, jak se zdá, zbytečný suplement na sportovním trhu. A co takhle L-karnitin, neboli spalovač tuku? Nejnovější studie, zabývající se ergogenním využitím uvedených dvou suplementů, ukazují s neochvějnou reprodukovatelností "velký kulový". Ještě to někoho překvapuje? Na druhé straně mne zaujal výzkum s kreatinem, který vůbec poprvé u nutrientu prokázal účinek na aktivitu satelitních buněk. Skutečně senzační objev. Zmnožení satelitních buněk, které poskytují jádrům další DNA, je totiž důležité pro svalovou hypertrofii.

Literatura:

 1. Wraight J. Anabolic steroids: Altered states. Benchmark Press, Inc. 1990: 33-34.
 2. Wijnad H. Pharmacokinetic parametr of nandrolone after intramuscular administration of nandrolone decanoate. Acta Endocrinologica. 1985/271: 19-30
 3. Minto C. Pharmacokinetics a pharmacodynamics of nandrolone esters in oil vehicle: injection site and injection volume. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1997/281: 93-102
 4. Kumar R. Pharmacokinetics of 7α-methyl--19-nortestosterone in men and cynomolgus monkeys. J. Androl. 1997/18: 352-358
 5. Belkien L. Pharmacocinetics of 19-nortestosterone esters in normal men. J Steroid Biochem. 1985/22… 623-629.
 6. Beri R. Estrogenic and progestational activity of 7α-methyl- 19 -nortestosterone, a syntetic androgen. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 1998/67: 275-283.
 7. Brooks J. Response of rat vebtral prostate to a new and novel 5α-reductase inhibitor. Endocrinology 1981/109: 830-836.
 8. Yashiji S. Aromatization of androstenedione and 19-nortestosterone in human placenta, liver and adipose tissues. Nippon Naibunpi Gakkai Zasshi. 1986/62. 18-25.
 9. Cumings D. Prostate-sparing efects in primates of the potent androgen 7α-methyl 19 nortestosterone. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1998/83: 4212-4219.
 10. Suvissari J. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 7α-methyl-19-nortestosterone after intramuscular administration in health men. Hum. Reprod. 1997/12: 967-973
 11. Suvissari J. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 7α-methyl-19-nortestosterone after intramuscular administration in health men. Hum. Reprod. 1997/12: 967-973
 12. Sundaram K. 7α-methyl-nortestosterone (MENT): optimal androgen for male contraception. Ann. Med. 1993/25: 199-205
 13. TraichA. 7α-17α-Dimetyl-19-noetestosterone induces comformational changes in progesterone receptors distinct from those induced by ORG 2058. Steroids 1994/59: 362-370
 14. Passeri M. Effects of nandrolone decanoate on bone mass in established osteoporosis. Maturitas 1993/17: 211-219.
 15. Couzinet B. The antigonadotropic activity of progestins is not mediated through the androgen receptor. J Clin Endocrinol metab. 1996/81: 4218-4223.
 16. Le Bizec B. Consequence of boar edible tissue consumption on urinary profiles of nandrolone metabolites. Rapid Commun Mass Spectrom. 2000/14: 1058-1065.
 17. Sauer M. Residues and metabolism of 19-nortestosterone laurate in steers. Analyst. 1999/123: 2653-2660.
 18. Reznik R. Rising plasma levels of 19-nortestosterone throughout pregnancy determination by radioimmunoassay and validation by gas chromatography-mass spectrometry. J Clin Endocrinol Metab. 1987/64: 1086-1088.
 19. Clouet A. Indentification of endogenous 19-.nortestosterone in pregnant ewes  by gas chromatogryphy-mass spectrometry. Analyst 1997/122: 471-474.
 20. Courtot D. Demonstration of urinary excretion of 19-nortestosterone of endogenous origin in the male horse. C R Acad Sci III 1984/299: 139-141.
 21. Vernon B. The effect of trenbolone acetate with time on the various responses of protein synthesis of the rat. Br J Nutr. 1978/40: 563-572.
 22. Vernon B. Protein turnover in rats treated with trienbolone acetate. Br J Nutr. 1976/36: 575-579.
 23. Sattler F. Effects of pharmacological doses of nandrolone decanoate and progressive resistence training in immunodeficiency virus. J Clin Endocrinol Metab. 1999/84: 1268-1276.
 24. Holman S. The state of competitive bodybuilding. The most shocking bodybuilding interview ever. Iron Man: february 1997.
 25. Gold J. Safety and efficasy of nandrolone decanoate for treatment of wasting in patients with HIV infection. AIDS. 1996/10: 745-752.
 26. Bhasin S. The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strenght in normal men. N Engl J Med. 1996/335: 1-7.
 27. Need A. Double-blind placebo-ccontrolled trial of treatment of osteoporosis with the nandrolone decanoate. Osteoporosis Inter. Suppl. 1, 1993/3: 218-222
17.08.2000

ročenka

link na ročenku 2002

webhosting

link na Internet Solutions s.r.o.

krátké zprávy

protože jsme provedli malé grafické změny a zaroveň dost zásadní změny v kódu stránek, je možné, že se vyskytnou drobné problémy v zobrazování. Prosíme o informování o těchto problémech. Děkujeme.

zpět hlavní strana