zpracoval: Josef Švajgl

Vzpřímené postavení

Vzpřímené tělo má přirozeně snahu zaujmouti takové postavení, aby zachovalo rovnováhu pokud možno nejmenší prací svalovou.

Tohoto cíle dosáhne se nejsnáze, posune-li se pánevní část dopředu, při čemž skloní se lehce ramena a posunou se dozadu. Takto zaujaté "nedbalé držení" považujeme za přirozeně vzpřímené postavení.

Toto postavení je charakteristické pro nahé tělo. Musíme hned tu s důrazem vytknouti, že na rovnováhu tělesnou má značný vliv oděv dle své formy a váhy, okolnost to, kteréž dlouho, jak níže bude uvedeno, nebylo věnováno náležité pozornosti při fysiologickém studiu formy těla. Za našich dob a v Evropě, kde ženy největší část svého života ztráví v oděvu, najdeme jich jen velmi málo, jež jsou s to obnaženy přirozeným způsobem pohybovati své tělo. Na držení těla má největší vliv zvýšení pat více méně vysokými podpatky.

Má-li býti rovnováha udržena na podpatcích, musí se nedbalé držení těla změniti v napjaté, v tak zvané přesné či vojenské držení (obr. 131. a obr. 139.).

Že nosení podpatků, nejsou-li příliš vysokými a příliš úzkými, nelze nikterak odsuzovati, poněvadž krásu těla, zejména jsou-li dolní končetiny krátké, zvyšuje, o tom promlouvá Stratz na jiném místě.

Nás zajímá zde pouze ta okolnost, že postava těla může býti rozhodně příznivě změněna, je-li podpatky zvýšena; krásně vrostlé žehy s dlouhými dolními končetinami mohou jich postrádati.


Odrůdou přirozeného nedbalého držení těla je rovnovážná poloha, v níž je část pánevní posunuta vzad, ramena vpřed. Je to typické držení tělu četných soch Atrodity, zejména zřejmé na medicejské Venuši. Aby zabráněno bylo sklesnutí lehce skloněného těla dopředu, je nutno, aby dlouhé zádové svaly byly při tom poněkud napjaty. 

Má se všeobecně za to. že posice medicejské Venuše je typickou pro stydící se ženu. Tomu tak není. Je-li žena oděvu uvyknuvší překvapena nahá, zaujme zcela jiné postavení. Trup skloní se lehce dopředu, ramena jsou zvednuta, a obě horní končetiny překříží se přes prsy. Stydké části jsou pokud možno nejvíce ukryty tím, že se stehna přeloží přes sebe. To je přirozené držení těla vyjadřující stud. Uměním posvěcení držení těla Afrodity je dle názoru Stratzova směsí toho přirozeného stydlivého držení s původním pojmutím, dle něhož ukazovala bohyně rukama na prsy a na stydké části. jako na symboly plodnosti. Pro umělce byla bohyně více a více ženou, neboť není myslitelno, že by bohyně krásy styděla se za svoje nahé tělo.

Jsou-li zádové, stehenní a hýžďové svaly napnuty, mění se přirozené nedbalé držení v natažené vzpřímené drženi; při pohledu zpředu je to již výše zmíněné symmetrické vzpřímené postavení těla.

Toto v novějším umění častěji než dříve užívané postavení těla klade nejpřísnější požadavky na normální poměry těla. Jediným pohledem dá se poznati nejmenší assymmetrie obou polovic těla, a pouze dokonale krásné tělo působí v tomto postavení dobrým dojmem. Než přece je posicí základní, z níž se veškerá ostatní vzpřímená postavení dají odvoditi.

Při tomto postavení (obr. 133) stojí osa trupu (ab) kolmo na čáry spojující klouby ramenní a kyčelní, rozpolujíc je, osy dolních končetin probíhají skoro parallelně s osou trupu, a váha těla je rovnoměrně rozdělena na obě dolní končetiny.

Sklesne-li jedna kyčle a posune-li se druhá ku straně, vznikne ze symmetrického postavení tak zvané kyčelní postavení, "position hanchée" Francouzů. Při tom posune se rovnovážná poloha v tom smyslu, že hlavní tíže těla přenáší se na onu končetinu, jejíž kyčle nalézá se výše a jejíž osa probíhá šikmo zevně. Rovnovážné polohy trupu dosáhne se tím, že se páteř zkřiví na tu stranu končetiny, jež nese tíži těla - oporná končetina (Standbein).

Druhé kyčli odpovídající dolní končetina, tak zvaná volná (Spielbein), je uměle prodloužena, poněvadž kloub kyčelní sklesnul. Toto prodloužení se vyrovnává tím, že se končetina ohne v koleně aneb noha otočí se zevně.

Richer rozeznává dvě odrůdy position hanchée (obr. 134.).
Při jedné (vlevo) probíhá osa trupu (ab) parallelně s osou oporné dolní končetiny (cd), u druhé (v pravo) protíná se prodloužená osa trupu (a b) s onou oporné končetiny (cd).
Aby se udržela rovnováha, v prvém případě musí se horní část trupu mnohem značněji překloniti ku straně oporné končetiny. V celku vzaty jsou obě postavení pouze různými fasemi kyčelního postavení jako celku.

Konstrujeme-li do úplně normálně vzrostlého těla v lehkém kyčelním postavení se nalézajícího (obr. 135.) osy takovým způsobem, že máme zřetel k ohnutí bederní páteře (obr. 136.), dospějeme k postavení odpovídajícímu prvé Richerově position hauchée. Vidíme zároveň, že pouze dorní část s osou v trupu probíhá parallelně s osou oporné dolní končetiny, kdežto dolní část se s osou končetiny protíná.

Myslíme-li si nyní, že se děvce v tomto postavení v kyčlích kolébá, pohybuje se pravá kyčle střídavě stranou a ku střední čáře, při čemž současně probíhá příslušná osa končetiny více méně k podlaze šikmo. Rovnováhy těla dociluje se tím, že se bederní část páteře přiměřeně slaběji aneb silněji ohýbá. Čím více se kyčle vychýlí ku straně, tím více se tělo blíží druhému Richerovu postavení, čím více se kyčle oporné končetiny blíží střední čáře, tím více odpovídá postavení to prvému. Forma těla mění se kyčelním postavením v tom smyslu, že oporné dolní končetině odpovídající polovice těla je ohnuta, druhostranná natažena.

Poněvadž při tomto postavení je obrys pánevní a kyčelní a tím ženský pohlavní charakter mnohem výraznější, je toto ve výtvarném umění tak oblíbené postavení výhodným, zvyšujíc krásu forem.

Větším aneb menšinu ohnutím, otočením trupu aneb jeho částí, pohyby horních končetin a hlavy muže býti toto postavení nekonečně modifikováno. Velmi často u žen se vyskytující vada, t.j. dolní končetiny do X, zakrývá se úplně, použije-li se vhodné tohoto postavení, avšak snáze při pohledu zpředu a z profilu, než při pohledu ze zadu.

Výborný příklad příznivě a nepříznivě působícího kyčelního postavení poskytuje obr. 137.

U jedné s úplně normálním tělem je mladistvý ženský pohlavní charakter ve zvýšené kráse k platnosti přiveden tím, že kyčelní a pánevní čára je na levé straně mocně vyklenuta.

Druhá má dolní končetiny do X, kůži chabou, hřbet v krajině ramenní silně vyklenut. Při tomto postavení vystupuje dovnitř bočité koleno ještě ošklivěji, nad levou kyčli vytvořila se ostrá kožní rýha, nepravidelné zakřivení páteře je ještě ostřejší. U prvé jsou postavením silněji vyznačeny přednosti, u druhé vady.

Z právě uvedeného plyne ten všeobecný konečný úsudek, že natažené vzpřímené postavení je krásným pouze u těla s dokonalým vzrůstem, a že kyčelní postavení krásu normálního těla zvyšuje, nepatrné chyby může zakrýti.

Poloha sedmo.

Při poloze sedmo je ohnutí stehen k trupu bezpodmínečně nutným. Při tom může trup býti v nejrůznějším stupni natažení ohnut a otočen. Obrázky podávají řadu příkladů, na něž můžeme poukázati. Jsou-li stehna ohnuta, je celková čára těla zlomena, proto nebudou přednosti krásného těla sedícího přivedeny k takové platnosti jako ve vzpřímeném postavení.

Naproti tomu působí veškerá těla s příliš krátkými aneb ne zcela rovnými dolními končetinami lepší dojem, sedí-li než stojí-li, poněvadž v poloze sedmo je znemožněno oku provésti srovnání délkových rozměrů horní a dolní části těla.

Totéž je přirozeně platným pro polohu klečmo, v dřepu, jízdmo a m.j.

Jakým způsobem znění se formy trupu, jsou-li polohy sedmo různými, vidíme na dvou snímcích téže osoby v největších extrémech (obr. 138. a 139.).

Na dosti normálně rostlém děvčeti sedícím vidíme (obr. 138.) veškeré výše uvedené symptomy ohnutí ve třetím stadiu. Poněvadž kůže je poněkud chabá, vytvořil se dvojí ohyb pasový a prsní rýha. Je-li trup natažen a jsou-li horní končetiny zvednuty, jsou veškeré přednosti trupu výtečně vyznačeny, zejména dokonalá forma prsů. 
Z toho plyne, že poloha sedmo je tím krásnější, čím více je horní část těla natažena.

Máme-li zřetel k tomu. co jsme uvedli o natažení a ohnutí, můžeme stanoviti pro polohu sedmo a vliv její na krásu těla následující:

Dokonale krásná těla neuplatňují se tak, sedí-li jako stojí-li. Je-li trup krásný, a jsou-li dolní končetiny krátky a zkřiveny, zvyšuje se celková dojem tělesné krásy polohou sedmo. Poloha tato má tím lepší vliv na formu těla, číhl nataženější je horní část těla.

 

 

zpět hlavní strana...

pokračování